ปรับปรุงล่าสุด

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ www.pharmaguides.com

www.pharmaguides.com (หรือ "เว็บไซต์) พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเสริม สินค้าอาหารเสริม การดูแลรักษาสุขภาพ และการจำหน่ายผลิตภันฑ์เสริมอาหาร ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ กรุณา อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ด้วยความละเอียด เนื่องด้วยการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับโดยปริยายของท่านต่อข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวถึงด้านล่าง

หมวดทั่วไป

 1. คำว่า "เว็บ" หรือ "เว็บไซต์" ที่ใช้ ณ ที่นี้ จะหมายถึง เว็บไซต์ www.pharmaguides.com
 2. ข้อตกลงนี้ให้ใช้สำหรับบุคคลที่เข้ามาใช้งานเว็บ www.pharmaguides.com ทุกกรณีโดยไม่จำกัด และรวมถึงเครื่องมือบ็อตและโค้ดต่างๆ ทุกประเภทที่เข้ามาเก็บมูลจากเว็บไซต์นี้
 3. เว็บไซต์ www.pharmaguides.com และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทน หรือผู้เผยแพร่ หรือผู้สนับสนุน ไม่มีความรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ต่อความเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายฉุกเฉิน หรือความเสียหายเฉพาะ หรือความเสียหายที่มีมูลเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อการใช้งาน หรือการใช้งานที่ผิด หรือความบกพร่องในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาด หรือการลบทิ้ง หรือการเพิ่มเติม หรือการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ หรือแก้ไขบางส่วนสำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเหล่านั้น
 4. ขอบเขตของการปัดความรับผิดชอบตามข้อตกลงการใช้งานนี้ครอบคลุมเว็บไซต์ www.pharmaguides.com และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทุกฝ่าย
 5. เว็บไซต์มีสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวดข้อมูลและขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. เว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเชิงกฎหมายต่อความละเอียด ความถูกต้อง ความครอบคลุม และผลกระทบจากการใช้งานข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์
 2. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ มิได้หมายความว่าผู้ใช้งานต้องมีภาระใดๆ ต่อเรา และในทางกลับตรงข้าม เว็บไซต์ก็ไม่มีภาระใดๆ ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานด้วย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 3. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ อาจจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางกฎหมายทางใดทางหนึ่ง หากมีบุคคลที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซ ต์นี้ ทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานของบุคคลดังกล่าวที่ผิดต่อเงื่อนไขการควบคุมทางกฎหมาย นั้นๆ<
 4. ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของเจ้าของเว็บไซต์หรือทีมงาน ข้อสรุปต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้แสดงความเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิด ชอบส่วนบุคคลของเขา และไม่อาจจะนำมาพาดพิงกับเว็บไซต์ได้
 5. เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในการแก้ไขเนื้อหาหรือปรับปรุงเมื่อใดก็ตาม เป็นสิทธิของเว็บไซต์ที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการบางท่านได้ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลบางชิ้น เพื่อให้เราเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งเรากำหนดเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ข้อมูลที่มีการสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายใน การเผยแพร่ต่อ เพราะฉะนั้น เว็บไซต์จึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อผลของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ถ้าหากมีการพบว่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นถูกสงวนไว้โดยฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง และเราขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เห็นว่ามีการละเมิดต่อข้อมูลที่สงวน ลิขสิทธิ์ได้กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
 7. เครื่อง หมายทางการค้าและรูปหน้าปกหนังสือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ครอบครองนั้นๆ ทางเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่สามารถจะโอนมอบลิขสิทธิ์ของสิ่งนั้น หรือลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บนี้ แก่ท่านได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

หมวดความปลอดภัย

 1. เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เมื่อมีการส่งข้อมูลที่สำคัญของท่านผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์อยู่ หรือผ่านเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่ผูกโยงกับเว็บไซต์นี้ และในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านลิงก์ที่โยงกับเว็บไซต์นี้ การใช้งานดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราก็มิได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือลิงก์ในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่จำเป็นที่อิสลามเฮ้าส์ต้องเห็นด้วยเสมอไปกับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน เว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ www.pharmaguides.com ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอข้อมูลแก่ท่าน เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น
 2. เรา ขอรับประกันว่าได้พยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอข้อมูลที่ปราศจากไวรัส คอมพิวเตอร์ แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลทุกชิ้นที่เผยแพร่จะปราศจากไวรัสที่อาจจะเล็ดลอด เข้ามาได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือการชำรุดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บ และไม่รับผิดชอบถ้าหากเว็บไซต์และข้อมูลใดๆ มีไวรัสอยู่ เราขอย้ำให้ท่านทำการแสกนข้อมูลทุกครั้งก่อนการใช้งาน

หมวดการอ้างอิงและการเผยแพร่

 1. เว็บไซต์ มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาซึ่ง เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้ โดยปราศจากการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าชดใช้ใดๆ และไม่จำเป็นต้องอ้างอิงต่อผู้ส่งข้อมูล
 2. เว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ใหม่ หรือใช้งาน หรือนำเสนอ หรือแก้ไขปรับปรุง หรือทำกิจกรรมใดๆ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือข้อมูลแก่บุคคลอื่นโดยไม่จำกัดและไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ
 3. ท่าน สามารถสร้างลิงก์โยงมายังเว็บไซต์ www.pharmaguides.comได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเว็บไซต์ wwwpharmaguides.com ด้วยวิธีที่ไม่บิดเบือน และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
 4. ไม่ อนุญาตให้ท่านเผยแพร่เว็บไซต์ www.pharmaguides.comด้วยวิธีการส่งเมลแบบ Spam หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับผ่านอีเมล
 5. การเผยแพร่ข้อมูลและการใช้งานเพื่ออ้างอิง ให้อยู่ภายใต้อนุสัญญา ครีเอทีฟ คอมมอนส์ ตามลิงก์นี้ คลิกที่นี่

หมวดสมาชิก

 1. ไม่ อนุญาตให้โพสต์ข้อความต่อไปนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเนื้อหา หรือชื่อผู้ใช้งาน หรือไตเติ้ลส่วนตัว หรือลายเซ็นต์ และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นต่อผู้เยี่ยมชมได้


  • ข้อความที่ขัดกับกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
  • ข้อความในเชิงโฆษณาสินค้า เว็บไซต์ และธุรกรรมต่างๆ เชิงพาณิชย์ หรือเชิญชวนให้มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. ไม่ อนุญาตให้ใช้ถ้อยคำในเชิงดูถูก ดูหมิ่น เยาะเย้ย ล้อเลียน ก้าวร้าว หรือมีนัยของการสร้างผลกระทบแก่ผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะถูกนำไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
 3. หาก เนื้อหานำมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ความคิดหรือการเรียบเรียงของท่านเอง โปรดระบุที่มาให้ชัดเจน เนื่องจากอาจมีผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อในสื่ออื่นๆ
 4. ด้วย การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงที่จะเพิกถอนความรับผิดชอบของเว็บไซต์จากความเสียหาย ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโพสต์ของท่าน
|
.

Categories

กรดโฟลิค กระเทียม กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ กลูโคซามีน กลูต้าไธโอน เกร็กคู ข้อเสื่อม ข่าวสาร คอลลาเจน คู่มืออาหารเสริม เคยรู้มั้ย แคลเซียม โครเมียม โคเอมไซม์ ชาเขียว ตกขาว ท้องผูก ท้องเสีย นมวัว นอนไม่หลับ น้ำมันปลา บำรุงกระดูก บำรุงผิว บำรุงสมอง บำรุงสายตา บำรุงหัวใจ เบตาแคโรทีน แบล็คโคโฮส ไบโอฟลาโวนอยด์ โปแตสเซียม โปรไบโอติก โพลีโคซานอล โพลีฟีนอล ไฟเบอร์ มะนาว มะเร็ง มะเร็งลำไส้ใหญ่ เมลาโทนิน เมาค้าง ใยอาหาร โรคภูมิแพ้ ลดน้ำหนัก ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ลูทิน เลซิติน ไลโคพีน ไลซีน วัยทอง วิตามินซี วิตามินดี วิตามินบี วิตามินอี วิตามินเอ เวเลอเรี่ยน สมาธิสั้น สมุนไพร สังกะสี สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สุขภาพน่ารู้ โสมเกาหลี หอบหืด เหล็ก อนุมูลอิสระ อัลไซเมอร์ อัลฟ่าไลโปอิค อีฟนิ่งพริมโรส แอนติออกซิแดนต์ betaglucan Black cohosh Blackmores Cetaphil cosanol DHA ezerra cream L-Arginine L-Citrulline Magnesium MaxxLife megawe care policosanal Probac7 RealElixir Silky Colla Tea tree oil TS6 Probiotic watercress ze-oil

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม